Bases, proves i puntuacions

A partir del 2n trimestre cada escola participant disposarà del taulell i els cubs per poder dur a terme el projecte a l’aula. Cada escola s’haurà de construir el perímetre amb el marc de fusta tenint en compte que les mides del tapet són de 240×118 cm, i pintar els cubs dels colors que s’indiquen a cada prova. La BASE d’on surt el robot és mòbil i té unes dimensions de 32×24 cm (4 quadrats del tapet de llarg per 3 d’ample).

BASES DE LA COMPETICIÓ

 1. Cada equip podrà triar on col·loca la seva Base (sempre perfectament encaixada dintre de 12 quadrats del taulell). La Base només es podrà moure de lloc un cop finalitzada la ronda.
 2. Cada prova té una puntuació i es tracta d’aconseguir el màxim nombre de punts en el temps que dura una ronda de competició (2’:40”). Els equips realitzaran 3 rondes.
 3. Per escollir el robot que ha obtingut la màxima puntuació es tindrà en compte la ronda en que hagi aconseguit més punts.
 4. Per escollir el robot més fiable es realitzarà la suma de les tres rondes.
 5. Se’ls proposa resoldre una prova “in situ”. Se’ls explicarà en què consisteix aquesta nova prova el mateix dia de la jornada i els alumnes podran provar el resultat de la seva programació en qualsevol moment de les seves tres rondes. Aquesta prova s’ha de resoldre dins dels 2’:40” que dura una ronda.
 6. Quan el robot està a la Base preparat per sortir a realitzar una o varies proves, no hi pot haver cap peça que surti del perímetre de la Base.
 7. El robot només podrà ser manipulat quan estigui a la Base. Si s’agafa el robot sense que aquest estigui dintre de la Base es penalitzarà a l’equip amb 1 punt.
 8. Qualsevol peça que el robot porti a la Base pot ser retirada del tapet.
 9. Tal i com quedin les peces sobre el tapet quan s’acabi el temps de la ronda és el que utilitzarà l’àrbitre per puntuar.

A la Jornada Robotseny Kids hi haurà dues categories, primària i secundària, encara que a l’hora de competir ho faran barrejats. Hi haurà els següents premis per cada categoria:

 • Premi a la millor presentació de la fira
  • Premi a la idea més creativa
 • Premi al robot que ha obtingut la màxima puntuació
 • Premi al robot més fiable
 • Premi al millor robot de la prova “in situ”.
 • Premi a l’equip que ha realitzat una aportació més destacada a la web

PROVES I PUNTUACIONS

Tot seguit us exposem la relació de totes les proves que hi haurà al taulell de competició així com les puntuacions de cadascuna d’elles.

1-Prova dels animals

Aquesta prova consisteix en traslladar el màxim nombre possible d’animals del Parc Natural del Montseny al del Montnegre. Els animals estan representats per cubs de fusta petits sense pintar i la seva situació exacte al taulell és la que es pot veure a la imatge. En total són 6 cubs situats a les cantonades de les caselles: A3, A6, A7, A10, A13 i A15. Cada cub de fusta que estigui tocant el color negre de la zona del Parc Natural del Montnegre equival a 3 punts. Màxima puntuació de la prova: 18 punts.

Situació Prova animals

2-Prova de l’AVE

Aquesta prova consisteix en traslladar l’AVE (2 cubs grans i un de petit de color blau enganxats entre si) que s’ha avariat a la zona de Santa Maria de Palautordera, situat a la cantonada de la casella F8 com es pot veure a la imatge, a la Zona de Sant Celoni. Es considerarà que la prova està ben feta sempre i quan l’AVE estigui a la Zona de Sant Celoni, entre les caselles G14 i G19 i tocant la línia blanca. La puntuació és de 20 punts.

Situació Prova AVE1

3-Prova del camió

S’ha espatllat un camió a l’autopista AP-7 i el robot ha de fer de grua i l’ha de portar al mecànic. El camió està situat a la casella J7 tal i com es pot veure a la imatge i pot ser de color negre o de color groc. Si el camió és de color negre el robot l’haurà de portar a dins del cercle que representa la població de Llinars i si el camió és groc l’haurà de portar a dins del cercle que representa la població de Sant Celoni. La puntuació per realitzar bé aquesta prova és de 25 punts.

Situació Prova camió

4-Prova de la neu

Hi ha hagut una esllavissada de neu a la carretera que puja de Sant Esteve de Palautordera al poble del Montseny i el robot, mitjançant explosius (un cub de fusta dels grossos), ha de fer una detonació controlada i alliberar la via de comunicació. La neu està simbolitzada per una torre de 6 cubs de color blanc situats en forma de torre a la casella C11 exactament com es pot veure a les imatges. El robot haurà de llençar el cub de TNT des de qualsevol punt de la carretera C-35 (alguna part del robot que no sigui un accessori ha d’estar tocant la carretera). Si la torre queda destruïda total o parcialment l’equip obtindrà 20 punts.

Situació Prova neu2

5-Prova Pont

S’està construint un pont a la Batllòria per creuar la Tordera. El robot ha d’agafar la peça que hi falta i acabar la construcció. La peça que falta estarà a la Base i el robot ha d’aconseguir col·locar-la a sobre de les dues que hi ha a les caselles J19 i K19 del tapet tal i com s’indica a la figura. Si quan s’acabi la ronda la peça es troba sobre de les dues que hi ha al tapet l’equip obtindrà 20 punts.

Situació Prova pont1

6-Prova Semàfor

Un dels semàfors de Llinars s’ha espatllat i el robot ha d’anar a substituir-lo. Els equips es trobaran 3 peces de color verd, groc i vermell apilades una sobre l’altre a la casella  H4 tal i com s’observa a la imatge. La peça de color verd sempre estarà a sota, tocant el tapet però l’àrbitre pot triar l’ordre de les altres dues. Si la peça que està a dalt de tot és la vermella el robot l’haurà de tirar cap a la banda del Montnegre i si és la groga la que està a dalt l’haurà de tirar cap a la banda del Montseny. Si el robot supera aquesta prova l’equip obtindrà 20 punts.

Situació Prova semafor2 

7-Prova Tronc

Ha bufat molt de vent i ha caigut un arbre a la carretera que puja a Gualba. Els bombers necessiten un cop de mà. El robot ha d’aconseguir retirar l’arbre de la carretera i portar-lo a sobre del logo ROBOTSENY. L’arbre està simbolitzat per dos cubs grans sense pintar situats a les caselles F19 i F20 tal i com es mostra a la imatge. Si ho aconsegueix obtindrà 10 punts.

Situació Prova tronc 

8-Prova Alumnes Sant Celoni

Els alumnes de Gualba, Fogars i Campins que han d’anar a l’Institut Baix Montseny de Sant Celoni utilitzen el transport escolar per desplaçar-se. El robot haurà d’agafar els alumnes, simbolitzats per un cub petit de color groc, d’aquestes poblacions i portar-los a Sant Celoni. Cada cub petit de color groc situat a la població de Sant Celoni equival a 6 punts. Per tant la màxima puntuació d’aquesta prova és de 18 punts.

Situació Prova Alumnes Baix Montseny

9-Prova Alumnes Hostalric

Els alumnes de Riells, Breda i Sant Feliu de Buixalleu que han d’anar a l’Institut Vescomptat de Cabrera d’Hostalric utilitzen el transport escolar per desplaçar-se. El robot haurà d’agafar els alumnes, simbolitzats per un cub petit de color groc, d’aquestes poblacions i portar-los a Hostalric. Cada cub petit de color groc situat a la població d’Hostalric equival a 6 punts. Per tant la màxima puntuació d’aquesta prova és de 18 punts.

Situació Prova Alumnes Hostalric

10-Prova “Robotseny”

Si el robot quan acaba la ronda es troba sobre el logo ROBOTSENY obté una puntuació de 10 punts.

11-Prova “in Situ”

Se’ls proposa resoldre una prova “in situ”. Se’ls explicarà en què consisteix aquesta nova prova el mateix dia de la jornada i els alumnes podran provar el resultat de la seva programació en qualsevol moment de les seves dues rondes. Aquesta missió s’ha de resoldre dins dels 2’:40” que dura una ronda. Aquesta prova té una puntuació extra de 10 punts.

La màxima puntuació que pot obtenir un robot són 189 punts!

Aneu a la barra d'eines