Competició de robots

A partir del 2n trimestre cada escola participant disposarà del taulell i els cubs per poder dur a terme el projecte a l’aula. Cada escola s’haurà de construir el perímetre amb el marc de fusta tenint en compte que les mides del tapet són de 240×118 cm. La BASE d’on surt el robot és mòbil i té unes dimensions de 32×24 cm (4 quadrats del tapet de llarg per 3 d’ample).

BASES DE LA COMPETICIÓ

  1. Cada equip podrà triar on col·loca la seva Base (sempre perfectament encaixada dintre de 12 quadrats del taulell). La Base només es podrà moure de lloc un cop finalitzada la ronda. La Base no es pot situar sobre cap prova.
  2. Cada prova té una puntuació i es tracta d’aconseguir el màxim nombre de punts en el temps que dura una ronda de competició (2’:40”). Els equips realitzaran 3 rondes.
  3. Se’ls proposa resoldre una prova “in situ”. Se’ls explicarà en què consisteix aquesta nova prova el mateix dia de la jornada i els alumnes podran provar el resultat de la seva programació en qualsevol moment de les seves tres rondes. Aquesta prova s’ha de resoldre dins dels 2’:40” que dura una ronda.
  4. Quan el robot està a la Base preparat per sortir a realitzar una o varies proves, no hi pot haver cap peça que surti del perímetre de la Base.
  5. El robot només podrà ser manipulat quan estigui a la Base (qualsevol part que toqui a la base). Si s’agafa el robot sense que aquest estigui dintre de la Base es penalitzarà a l’equip amb 1 punt.
  6. Qualsevol peça que el robot porti a la Base pot ser retirada del tapet i tornada a posar sobre el robot (sempre que estigui a la base)
  7. Tal i com quedin les peces sobre el tapet quan s’acabi el temps de la ronda és el que mirarà l’àrbitre per puntuar.
  8. La puntuació final serà la suma de les 3 rondes.

PROVES I PUNTUACIONS

Tot seguit us exposem la relació de totes les proves que hi haurà al taulell de competició així com les puntuacions de cadascuna d’elles.

1-Transport de bidons

Hi ha un palet amb 3 bidons a sobre, s’ha de traslladar d’un punt (E16) a un altre (Llinars del Vallés). Si el palet acaba a la zona de destí es donen 3 punts, per cada bidó que quedi dret sobre el palet es donen 3 punts. (Màxim 12 punts)


2-Organitzar bateries

S’ha de traslladar una bateria a la part superior de l’estanteria (N12). Si s’aconsegueix treure de la part inferior són 5 punts, si es posar a la part superior són 10 punts més. (Màxim 15 punts)

3-Buidar la sitja

La sitja (A0) està plena de material que s’ha de buidar en un contenidor. Per cada bala al contenidor es donen 2 punts. (Màxim 5*2=10punts). ATENCIÓ heu de muntar el pivotador com es veu a la foto, al vídeo està muntat del revès!!! així hi ha  més espai per aixecar la sitja.


4-Descarregar la grua

Hi ha una grua (-A20) (fixada amb dual lock) amb una càrrega penjant, s’ha de moure la grua perquè la càrrega quedi sobre el contenidor receptor (fixat amb dual lock) i s’ha de fer que la càrrega hi caigui dins.

Si la mercaderia de la grua s’ha descarregat al bidó es donen 20 punts. (Màxim 20 punts)


5-Control de qualitat

Hi haurà una fila de productes acabats (6 cubs)(A10-A15), n’hi ha un de color diferent (negre). La posició del cub de color negre és aleatòria. Si es detecta i es treu de la fila de producció (s’empeny fins tocant la paret) es donen 20 punts, i es resten 4 punts per cada cub correcte (els altres 5 de color fusta) fora del seu lloc original . (Màxim 20 punts)


6-Carregar Bidons

Hi ha dos bidons a l’estanteria (N12) que s’han de carregar en un contenidor. Si es tiren els dos bidons que es troben a la part superiors de l’estanteria a dins del contenidor es donen 5 punts per bidó . El calaix que ha de rebre els bidons té una marca per saber quan ha de sortir. (Màxim 10 punts)

 

7-Recollida de paquets – Logística

Cada polígon té un paquet (cub petit) (part inferior esquerra del pictograma), per cada paquet que es porti a la base es dona 1 punt, per cada paquet que es porti al contenidor (N1) es donen 2 punts. (Màxim 36 punts)

8-Apilar palets

Hi ha un palet amb 3 caixes(L20), i s’ha de posar un altre palet amb una caixa a sobre (que està a la base). Si el palet i la caixa de la base acaben tots dos sobre les 3 caixes del palet en la seva posició original (L20) es donen 20 punts, si només hi ha el palet es donen 10 punts. (Màxim 20 punts)

 

9-Recollir Bobina

S’ha de recollir la bobina (M28) (fixada amb dual lock), si es porta a la base són 5 punts i si es porta al contenidor (N1) 15 punts . (Màxim 15 punts)


10-Pujar la rampa

Si el robot acaba la ronda a sobre  de la rampa(F30) (tot el “brick” a la part superior de la rampa ) es donen 20 punts. (Màxim 20 punts)

11-Prova “in Situ”

Se’ls proposa resoldre una prova “in situ”. Se’ls explicarà en què consisteix aquesta nova prova el mateix dia de la jornada i els alumnes podran provar el resultat de la seva programació en qualsevol moment de les seves tres rondes. Aquesta missió s’ha de resoldre dins dels 2’:40” que dura una ronda.

Aneu a la barra d'eines