Bases competició robots rastrejadors

Les bases per la competició dels robots rastrejadors són les mateixes bases del concurs de robots ROBOLOT:

 1. El concurs consistirà en sèries de curses simultànies de 2 robots en 2 pistes simètriques.
 2. La pista serà de color blanc amb una línia negra (camí a seguir) de 2cm d’ amplada aproximadament. El camí a seguir serà únic i només tindrà una sortida i una arribada. La pista acabarà amb una paret per tant es recomana l’ús de sensors per detectar-la.
 3. El robot sempre haurà de seguir la línia que consta en el camí, en cas de sortir-se’n disposarà de 15 segons per retrobar el camí en el punt d’on ha sortit amb un marge d’ error d’uns 10cm. En cas que s’hagi exhaurit aquest temps es permetrà al responsable de l’equip de posar el robot al punt d’inici, sense parar el temps. Igualment, en qualsevol cas, el concursant podrà optar per situar el rastrejador a la línia de sortida sense esperar els 15 segons. En cas contrari quedarà eliminat. Qualsevol altra situació anòmala que es produeixi durant la carrera, serà estudiada “in situ” pels membres del jurat.
 4. Cada cursa es disputarà en dues sèries. Els robots canviaran de pista i es sumaran els temps de les dues sèries.
 5. El sistema de competició es determinarà segons el nombre d’inscrits, podent ser eliminació del robot més lent, lligueta o amb una fase prèvia classificant-se els robots més ràpids de totes les curses. Prèviament a la cursa, els robots realitzaran per una única vegada un recorregut designat pel jurat, que servirà per què aquest pugui fer les parelles de rastrejadors participants de forma més homogènia.
 6. Passat un temps de 3 min. el jutge de la cursa podrà acabar la cursa quan ho consideri oportú. Quedarà a criteri del jutge el guanyador de la cursa, tenint en compte els següents paràmetres de decisió:
 • Que només hi hagi un robot en moviment.
 • El robot més proper a l’ arribada.
 • No haver perdut la línia en cap ocasió durant la cursa.
 • Si tots els robots de la cursa es queden aturats o “penjats”, quedarà a decisió del jutge classificar un robot perdedor d’una altra cursa que hagi demostrat ser més competent. En tots els casos la decisió del jutge serà inapel·lable.
 1. L’organització prendrà de forma prèvia a l’inici de les curses els temps preliminars que realitzen els robots a una pista de proves. En cas de participació molt nombrosa, l’organització podrà seleccionar els robots més lents per tal de fer-los participar en una prova múltiple. Aquesta prova consistirà en un circuit tancat on es situaran varis dels robots de forma equidistant. Un cop iniciada la cursa, el robot que sigui “atrapat” pel de darrera, quedarà eliminat i retirat de la pista. L’últim robot que quedi a la pista, serà el guanyador de la tanda. En cas que la cursa duri més de 3 minuts, aquesta s’aturarà i els participants no eliminats faran el desempat pel sistema del punt 1.
 2. En cas de necessitat, l’organització podrà incloure variacions del sistema de competicions per tal de fer aquestes més àgils

Característiques dels rastrejadors

 1. Els robots hauran de ser autònoms (RA).
 2. Les dimensions del robot hauran de ser d’un màxim de 20cm d’ amplada i 20cm de llargada, si fos necessari es podran plegar els sensor de contacte (microrruptors). L’alçada  no estarà limitada. No és permès que en començar la cursa el robot es separi en diferents peces.
 3. El pes màxim d’ un robot serà de 2000 gr. Incloent-hi totes les parts.
 4. No s’acceptaran robots dissenyats i/o fabricats íntegrament en cases comercials. Es premiarà  així el treball dels concursants.
Aneu a la barra d'eines