Bases competició robots rastrejadors

 1. Hi haurà dues categories: lliures i comercials. Lliures: construïts pels propis alumnes amb xassís dissenyats i fabricats per ells. Comercials: amb peces i electrònica de cases comercials, de totes maneres el disseny del robot ha de ser original. En cap dels casos es permet participar amb robots comprats expressament com a seguidors de línies.
 2. El concurs consistirà en sèries de curses simultànies de 2 robots en 2 pistes simètriques.
 3. La pista serà de color blanc amb una línia negra (camí a seguir) de 2cm d’ amplada aproximadament. És un circuit tancat (semblant al circuit de Catalunya)
 4. Els robots han de fer una volta sencera a la pista.
 5. El robot sempre haurà de seguir la línia que consta en el camí, en cas de sortir-se’n disposarà de 15 segons per retrobar el camí en el punt d’on ha sortit amb un marge d’ error d’uns 10cm. En cas que s’hagi exhaurit aquest temps es permetrà al responsable de l’equip de posar el robot al punt d’inici, sense parar el temps. Igualment, en qualsevol cas, el concursant podrà optar per situar el rastrejador a la línia de sortida sense esperar els 15 segons. En cas contrari quedarà eliminat. Qualsevol altra situació anòmala que es produeixi durant la carrera, serà estudiada “in situ” pels membres del jurat.
 6. El sistema de competició es determinarà segons el nombre d’inscrits, podent ser eliminació del robot més lent, lligueta o amb una fase prèvia classificant-se els robots més ràpids de totes les curses. 
 7. Passat un temps de 3 min. el jutge de la cursa podrà acabar la cursa quan ho consideri oportú. Quedarà a criteri del jutge el guanyador de la cursa, tenint en compte els següents paràmetres de decisió:Que només hi hagi un robot en moviment, el robot més proper a l’ arribada, o haver perdut la línia en cap ocasió durant la cursa.
 8. Si tots els robots de la cursa es queden aturats o “penjats”, quedarà a decisió del jutge classificar un robot perdedor d’una altra cursa que hagi demostrat ser més competent. En tots els casos la decisió del jutge serà inapel·lable.
 9. En cas de necessitat, l’organització podrà incloure variacions del sistema de competicions per tal de fer aquestes més àgils

Característiques dels rastrejadors

 1. Els robots hauran de ser autònoms. Començaran a funcionar automàticament desprès de prémer un botó.
 2. Les dimensions del robot hauran de ser d’un màxim de 20cm d’ amplada i 20cm de llargada. L’alçada  no estarà limitada. No és permès que en començar la cursa el robot es separi en diferents peces.
 3. En la categoria de lliures no es permet fer servir electrònica o peces de cases comercials o kits ja preparats exclusivament per a robots seguidors de línies.
 4. La programació i disseny del robot han de ser originals dels alumnes participants.
Aneu a la barra d'eines